Consulta nou reglament servei de cementiri

L'Ajuntament té previst redactar un nou Reglament del servei de cementiri per actualitzar la normativa municipal sobre aquest servei. Es tracta d'aprovar la descripció i inventari precís de tots els béns d'aquest servei, així com de regular totes les relacions i situacions jurídiques en relació a l'ús de les instal·lacions i elements del cementiri per part dels particulars i empreses del sector funerari.

Els objectius que es pretenen amb aquest nou Reglament es fer una unificació, homogeneïtzació i regularització de les diferents situacions jurídiques en relació a l'ús dels nínxols, panteons i sepultures aplicant la nova regulació i taxes. També és objectiu del nou Reglament adequar-se a la legislació vigent ja que l'actual reglament ha quedat desfasat.

Per tot això convidem a les persones i a les organitzacions més representatives del sector que ens facin arribar els seus suggeriments i opinions sobre aquest tema.

* Preguntes obligatòries